Kayseriden Emlak Üyelik Sözleşmesi

Sitemize üye olan tüm kullanıcılar bu sözleşmeye uygun hareket etmekle yükümlüdür.
Üye Ol

   1. Taraflar
İşbu sözleşme ile Web Sitesi dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin açıklamalardan oluşan işbu Üyelik Sözleşmesi “Seyitgazi Mah. No:23/12 Melikgazi/Kayseri” adresinde mukim Kayseriden Emlak WEB SİTESİ (bundan böyle kısaca "Kayseriden Emlak" olarak anılacaktır) ile kayseridenemlak.com Web Sitesine üye olmaya elektronik olarak onay veren "Üye" arasında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
   2. Tanımlar
"Web Sitesi": kayseridenemlak.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.
"Kullanıcı": “Web Sitesi”ne çevrimiçi ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.
"Üye": kayseridenemlak.com Web Sitesine üye olan ve "Web Sitesi" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.
“Üyelik”: "Web Sitesi"nin ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından "Web Sitesi"a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve "Kayseriden Emlak" tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
“Kurumsal Üye”: kayseridenemlak.com Web Sitesine üye olan ve "Web Sitesi" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösterdiği doğrulanmış olan şahıs firmaları ile tüzel kişiler.
"Kayseriden Emlak Üyelik Hesabı": Üye’nin "Web Sitesi" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üye"likle ilgili konularda "Kayseriden Emlak"ne talepte bulunduğu, "Üye"lik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Web Sitesi" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfası.
"Alıcı": İşbu sözleşmede belirtilen hizmeti kullanmak suretiyle; "Web Sitesi" üzerinden "Satıcı" tarafından satışa arz edilen mal ve hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi olan "Üye".
"Satıcı": İşbu sözleşmede belirtilen hizmeti kullanmak suretiyle, hukuken çekişmesiz olarak her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri "Üye"ye yönelik olarak satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi "Üye".
   Kayseriden Emlak Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): "Web Sitesi" içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "Kayseriden Emlak" tarafından ortaya konulan uygulamalardır. "Kayseriden Emlak", "Web Sitesi" içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "Hizmet"lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. "Kayseriden Emlak" tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, "Kayseriden Emlak" tarafından ilgili "Hizmet"in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu “Web Sitesi”nden "Üye"ye duyurulur.
   "Kayseriden Emlak Arayüzü": Başta "ÜYE"ler tarafından oluşturulan içeriğin "KULLANICILAR" tarafından görüntülenebilmesi ve "Kayseriden Emlak veritabanı"ndan sorgulanabilmesi amacıyla "KULLANICILAR" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "Kayseriden Emlak"ne ait olan tasarımlar içerisinde “Web Sitesi” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
   “Kayseriden Emlak Veritabanı” : “Web Sitesi” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "Kayseriden Emlak"ne ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.
   3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
İşbu sözleşmenin konusu, "Web Sitesi"nde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarıilee tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Sözleşme ve ekleri ile "Web Sitesi" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "Kayseriden Emlak" tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlar kapsam dahilindedir.. "Kullanıcı", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, "Web Sitesi" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "Kayseriden Emlak" tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul ederek “Üye” olmaktadır. “Üye” bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
   4. Üyelik Şartları
   4.1 "Web Sitesi"ne üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve "Kayseriden Emlak" tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.
   4.2 "Web Sitesi" kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi kabul edilmeyecek    Üyelik Başvuruları:
   Reşit olmayan veya tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular,
"Kayseriden Emlak" tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular,
   4.3 "Kayseriden Emlak" her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden bildirimsiz, tazminatsız, ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve "Üye"nin üyeliğine son verebilir. veya geçici olarak durdurabilir. "Web Sitesi"nde belirtilen kurallara aykırılık halleri veya "Kayseriden Emlak" bilgi güvenliği sistemine risk oluşturma halleri de halinde "Kayseriden Emlak"nin kendi iradesi ile üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma kararı alacağı hallerden birkaçıdır
   5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
   5.1 "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri
   5.1.1 “Üye", Web Sitesi'nde belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
   5.1.2 "Kayseriden Emlak"nin yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Kullanıcı’lara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini “Üye” kabul ve taahhüt eder. Bunun haricinde “Üye”nin “Web Sitesi” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca “Kayseriden Emlak”ne beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi halinde; “Kayseriden Emlaki”, “Üye”nin kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verebilir.
   5.1.3. "Üye"lerin, "Kayseriden Emlak" tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla "Kayseriden Emlak Üyelik Hesabına" girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "Üye"lerin sorumluluğundadır. "Üye"ler, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve münferiden kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin, "Kayseriden Emlak"nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.
   5.1.4. "Üye", "Web Sitesi" dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Web Sitesi" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. "Kayseriden Emlak", "Üye" tarafından "Hazır İşyeri"ne iletilen veya "Web Sitesi" üzerinden kendisi tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
   5.1.5. "Üye", "Kayseriden Emlak"nin yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
   5.1.6. "Kayseriden Emlak"nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve "Web Sitesi"ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla "Web Sitesi" üzerinde işlem yapabilirler. "Üye"nin, "Web Sitesi" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her "Üye", "Kayseriden Emlak"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Web Sitesi" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri "Web Sitesi" üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Kayseriden Emlak" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Web Sitesi" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Kayseriden Emlak"nin doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
   5.1.7. “Kayseriden Emlak”, “Web Sitesi” üzerinde yer alan ilanlar ve "Kayseriden Emlak Arayüzü" ile ilgili olarak “Kullanıcı”ların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “Kayseriden Emlak Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, “Kayseriden Emlak” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine “Kayseriden Emlak” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen "Kayseriden Emlak Veritabanı"nın işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup; "Kayseriden Emlak’nin gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
   5.1.8. "Kayseriden Emlak Veritabanı" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen Kayseriden Emlak’nin yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.
   5.1.9. "Web Sitesi"nde "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Kayseriden Emlak"nin, "Kayseriden Emlak" çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. "Kayseriden Emlak", "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
   5.1.10. "Üye" Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin, "Kayseriden Emlak"nin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
   5.2. "Kayseriden Emlak"nin Hak ve Yükümlülükleri
   5.2.1. "Kayseriden Emlak", işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "Kayseriden Emlak Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “Kayseriden Emlak” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.
   5.2.2. "Kayseriden Emlak", "Web Sitesi"nde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm "Web Sitesi" kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "Kayseriden Emlak", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler, "Kayseriden Emlak"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Kayseriden Emlak" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Kayseriden Emlak" tarafından yapabilir. "Kayseriden Emlak" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.
   5.2.3. "Web Sitesi" üzerinden, "Kayseriden Emlak"\'nin kendi kontrolünde olmayan "Satıcı"lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link\'ler "Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "Kayseriden Emlak" tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Web Sitesi" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen Web Siteleri, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen Web Siteleri veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Kayseriden Emlak"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
   5.2.4. "Kayseriden Emlak", "Web Sitesi"nde yer alan "Üye"lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin "Üye" bilgilerini, "Üye"nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
   5.2.5. "Kayseriden Emlak", "Web Sitesi"nin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "Kayseriden Emlak" bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.
   5.2.6. "Kayseriden Emlak", 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın 16.06.2008 tarih ve 581 Belge nolu yazısı ile "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.
   6. "Kayseriden Emlak" Hizmetleri ve Kullanım Koşulları
   "Kayseriden Emlak" "Web Sitesi"nde, işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen "Hizmet"leri "Üye"lere sağlayacaktır. "Kayseriden Emlak" tarafından verilen hizmetlerin temel hedefleri;
   Üye"lerin hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan mal ve hizmetleri belli bir bedel karşılığında ilgili kişiler tarafından satın alınması, kiralanması veya takasa konu yapılması gibi hukuki işlemlere konu olabilecek şekilde "Üye"nin "Kayseriden Emlak Üye Hesabı" üzerinden yükleyeceği içeriklerin "Web Sitesi" üzerinden "Üye"nin seçtiği tarzda ilan şeklinde gösterilmesi yoluyla pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılması,
   Üye"lerin birbiri arasında "Web Sitesi" dahilinde sergilenen ilanlarda belirtilen koşullar çerçevesinde "Web Sitesi" üzerinden diğer "Üye"lere üzerinde tasarruf yetkisi bulunan ürünlerinin satışının yapılması için iletişim ortamı sağlanması ve taraflar arasındaki ödeme ilişkisinde ödemenin işbu sözleşme ile belirlenen kapsamda güvenli bir şekilde sağlanması için bir sürecin sağlanması’dır.
   6.1. "Kayseriden Emlak" İlan Hizmetleri
   6.1.1. "Üye", "Kayseriden Emlak Üyelik Hesabı" üzerinden "Kayseriden Emlak" tarafından belirlenen "İlan Programları"na göre "Kayseriden Emlak Üyelik Hesabı" içerisindeki arayüzleri kullanarak ilanlarını yaratacak ve Kayseriden Emlak Veritabanı’na yükleyecektir.
   6.1.2. "Kayseriden Emlak", "İlan Program"ları "Kayseriden Emlak Üyelik Hesabı" üzerinden açıkladığı koşullar çerçevesinde "Üye"nin seçimine sunmayı ve "Üye"nin seçim yaptığı ve talepte bulunduğu "İlan Programı"na ilişkin "Üye"nin talep ve seçimlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda ilgili "İlan Programı"na göre "Kayseriden Emlak Üyelik Hesabı" içerisinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde "Üye"nin ilanını/ilanlarını yayınlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
   6.1.3. "Kayseriden Emlak", "Üye" tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların "Web Sitesi"nde yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. "Kayseriden Emlak", ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, “Web Sitesi”nde yayınlayacaktır.
   6.1.4. "Kayseriden Emlak", “Web Sitesi”nde yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “Web Sitesi”nde yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması veya işbu sözleşmenin 4.3 maddesinde belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. "Hazır İşyeri" bahsi geçen duruma ilişkin "Üye"ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde "Üye" de ödemiş olduğu bedelin iadesini "Kayseriden Emlak"nden talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
   6.1.5. "Kayseriden Emlak", "Üye"nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve “Kayseriden Emlak” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. "Üye", bu konuda "Kayseriden Emlak"ne yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.
   6.1.6. "Üye", "Kayseriden Emlak Üyelik Hesabı" üzerinden başta "İlan Program"larına ilişkin seçimleri olmak üzere "Kayseriden Emlak Üyelik Hesabı" içerisinde gerçekleştirdiği bilcümle seçime ilişkin yapmış olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
   6.1.7. "Üye", "Kayseriden Emlak Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
   6.1.8. "Üye", "Web Sitesi"nde yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, "Web Sitesi"nin altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin "Web Sitesi"nde yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
   6.1.9. "Üye", "Web Sitesi"nde yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. "Üye"nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, kanunlarda çevrimiçi olarak satılması yasak ilanları vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren "Üye"ler için "Hazır İşyeri", "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Üye"liğini askıya alabilir, "Üye"likten çıkarabilir, "Üye"likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.
   6.1.10. "Üye", hassaten tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
   6.1.11. "Üye", seçmiş olduğu "İlan Hizmeti"nde "Kayseriden Emlak" tarafından belirtilen koşullar çerçevesinde gerekli olan iş ve işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi ve seçmiş olduğu "İlan Programı" bedelini, "İlan Hizmeti"nde belirtildiği şekilde "Kayseriden Emlak"ne ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
   6.1.12. "Üye", farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla "Kayseriden Emlak Üyelik Hesabı" açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple "Üye"likten çıkarılan, "Üye"liği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Web Sitesi'ne girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla "Kayseriden Emlak Üyelik Hesabı" açtığının, Kayseriden Emlak tarafından tespit edilmesi halinde; Kayseriden Emlak’nin, bu kişinin tüm "Kayseriden Emlak Üyelik Hesapları"nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.
   7. İlan Verilmesi, Satıma Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler
   7.1. Kayseriden Emlak tarafından Web Sitesinde verilen hizmetler kapsamında bazı ürün ve hizmetlerin satıma arzı, listelenmesi Kayseriden Emlak tarafından yasaklanmıştır. Yasaklanan ürün ve hizmetler tahdidi sayıda olmamalıdır. Belirtilenler dışında "Üye"nin çekişmesiz olarak üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olmadığı ürün ve hizmetlerin satışa arzı, ilanının verilmesi ve listelenmesi yasaktır.
   7.2. Yasaklı ürün ve hizmet olarak belirtilen ürün ve hizmetlerin "Üye" tarafından Web Sitesinde satıma arz edilmesi, ilanının verilmesi ve bu durumun Kayseriden Emlak tarafından tespit edilmesi halinde Kayseriden Emlak ilgili yasaklı ürün ve hizmetin satıma arzına ilişkin ilanı ve listelenmesini durdurma yasaklı ürün ve hizmeti satıma arz eden, ilanını veren "Üye"nin üyeliğine son verme ve işbu sözleşmeyi ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.
   8. Gizlilik Politikası
Kayseriden Emlak, "Web Sitesi"nde "Üye"lerle ilgili bilgileri işbu sözleşmede yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. Hazır İşyeri "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.
   9. Diğer Hükümler
   9.2. Fikri Mülkiyet Hakları
Bu "Web Sitesi" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu "Web Sitesi"nin (sınırlı olmamak kaydıyla Kayseriden Emlak Veritabanı", "Kayseriden Emlak Arayüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Kayseriden Emlak"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Kayseriden Emlak"\'ne ait ve/veya "Kayseriden Emlak" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Üye"ler, "Kayseriden Emlak" hizmetlerini, "Kayseriden Emlak" bilgilerini ve ""Kayseriden Emlak"’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Kayseriden Emlak"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Web Sitesi Kullanım Koşulları" dâhilinde "Kayseriden Emlak" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Kayseriden Emlak"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
   İşbu "Web Sitesi Kullanım Koşulları" dâhilinde "Kayseriden Emlak" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Kayseriden Emlak"; "Hazır İşyeri" hizmetleri, "Kayseriden Emlak" bilgileri, "Kayseriden Emlak" telif haklarına tabi çalışmaları, "Kayseriden Emlak" ticari markaları, "Kayseriden Emlak" ticari görünümü veya bu Web Sitesi vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
   9.2. Sözleşme Değişiklikleri
"Kayseriden Emlak", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "Web Sitesi"nde ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
   9.3. Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Kayseriden Emlak" işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Kayseriden Emlak" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Kayseriden Emlak"nden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Kayseriden Emlak"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
   9.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunları ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
   9.5. "Kayseriden Emlak" Kayıtlarının Geçerliliği
"Üye", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda "Kayseriden Emlak"nin kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,"Hazır İşyeri"ni yemin teklifinden ber?i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
   9.6. Yürürlük
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.